BelarusianEnglishFrenchGermanItalianPolishPortugueseRussianSpanishUkrainian

Сюди Бог кличе кожного

Меню

Договір

АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР №                

про здійснення посередницької діяльності

з реалізації туристичного продукту туроператора

 

 

м. Київ «    »                20       р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Холі Ленд Тревел», що в подальшому іменується “Туроператор”, в особі директора Клименка Володимира Володимировича, що діє на підставі Статуту, є платником податку на прибуток на загальних підставах та відповідно до ліцензії № 2145 від 27.12.2016 р. на здійснення туроператорської діяльності, виданої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, з однієї сторони,

та                                             , що у подальшому іменується “Турагент”,  в особі                                                                                     , який діє на підставі                                         та  відповідно  до ліцензії №                         від                                 20 р. на здійснення турагентської (туроператорської) діяльності, виданої                                                                                      , з іншої сторони, які при спільному згадуванні іменуються Сторонами, а окремо Сторона, з метою просування Турагентом на ринок туристичних послуг туристичного продукту Туроператора, та з метою досягнення найбільш позитивних господарських результатів для Сторін, уклали цей Договір про наступне:

Стаття 1.

Предмет Договору

1.1. За цим Договором, Турагент діє за рахунок, в інтересах та під контролем Туроператора та зобов’язується за дорученням Туроператора продавати Турпродукт (комплекс туристичних послуг) останнього шляхом укладення з фізичними та юридичними особами від свого імені і за рахунок Туроператора договорів на туристичне обслуговування споживачів туристичних послуг (надалі – Туристи), а Туроператор зобов’язаний надавати Турагенту обумовлені цим Договором Турпродукти, забезпечувати надання якісних туристичних послуг, а також виплачувати Турагенту винагороду у розмірі та на умовах зазначених у статті 3 цього Договору.

1.2. Для досягнення мети цього Договору, під Турпродуктом слід розуміти попередньо розроблений Туроператором комплекс туристичних послуг, який поєднує більше двох таких послуг, що реалізується Турагентом або пропонується останньому Туроператором для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять вибір маршруту, послуги бронювання та придбання квитків, послуги бронювання готелів та замовлення екскурсійних послуг, надання візової підтримки, та надання інших характерних і супутніх туристичних послуг в разі їх замовлення Туристами.

1.3. Турагент не має права здійснювати продажі Турпродукту Туроператора з порушеннями умов цього Договору.

1.4. Туроператор підписанням даного договору підтверджує та гарантує, що на момент укладення цього Договору та протягом всього терміну його дії він має всі необхідні згідно з чинним законодавством України ліцензії, дозволи, тощо для належного виконання взятих на себе за цим Договором зобов’язань, не перебуває в процедурі санації та не є банкрутом.

1.5. Турагент підписанням даного договору підтверджує та гарантує, що на момент укладення цього Договору та протягом всього терміну його дії він має всі необхідні згідно з чинним законодавством України ліцензії, дозволи, гарантії тощо для належного виконання взятих на себе за цим Договором зобов’язань, не перебуває в процедурі санації та не є банкрутом.

1.6. Територія дії цього Договору-Україна.

Стаття 2.

Обов’язки Сторін

2.1. Туроператор зобов’язаний:

2.1.1. Своєчасно повідомляти Турагента про правила реалізації Турпродукту та про їх зміни;

2.1.2. Приймати від Турагента заявки на організацію та подальшу реалізацію Турпродукту;

2.1.3. Інформувати Турагента про всі вимоги, умови та обмеження, що пред’являються Туристам з боку іноземних туристичних агентств, перевізниками, консульськими, митними та іншими органами і установами, надавати іншу інформацію для передачі її Туристам відповідно до чинного законодавства України;

2.1.4. Інформувати Турагента про перелік необхідних документів для подачі заяв для отримання віз до посольств тих країн, подорож до яких входить до Турпродукту.

2.1.5. Інформувати Турагента протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання заявки про можливість продажу Турпродукту в обумовлений строк та надати Турагенту рахунок на оплату Турпродукту. У випадку неможливості організації Турпродукту за вказаним маршрутом чи у вказані строки, Туроператор може запропонувати альтернативні строки чи маршрут;

2.1.6. Згідно заявки Турагента бронювати готельні номери, квитки, різноманітні туристичні послуги, в тому числі характерні та супутні послуги у разі їх замовлення Туристами;

2.1.7. Передавати Турагенту не пізніше, ніж за 24 (двадцять чотири) години до початку туру чи безпосередньо Туристу у місці початку туру, всі необхідні документи, що стосуються Турпродукту;

2.1.8. Своєчасно передавати Турагенту інформацію про строки та тарифи щодо оформлення документів для виїзду за межі України, інформацію про правила та умови підготовки інших необхідних документів;

2.1.9. Забезпечувати розміщення Туристів в готелях та аналогічних місцях передбачених для такого розміщення, та надавати інші туристичні послуги, зазначені в заявках на бронювання туристичних послуг відповідно до умов конкретного Турпродукту.

2.2. Турагент зобов’язаний:

2.2.1. Здійснювати агентську та посередницьку діяльність з продажу Турпродукту Туроператора Туристам від свого імені відповідно до умов цього Договору і встановлених Туроператором правил;

2.2.2. Проводити рекламну та іншу діяльність, що направлена на просування на ринок туристичних послуг Турпродукту Туроператора, на розвиток туризму за маршрутами останнього, зміст якої має бути письмово узгодженим з Туроператорм;

2.2.3. Направляти Туроператору заявки на організацію та реалізацію Турпродукту та бронювання туристичних послуг, із зазначенням всієї необхідної та обов’язкової інформації, не пізніше строків, встановлених Туроператором додатково по кожній країні. Зміни у заявках, що направлені пізніше встановленого строку, здійснюються тільки за згодою Туроператора;

2.2.4. У разі необхідності попереднього оформлення виїзних віз у країни за маршрутом Турпродукту, забезпечувати передачу Туроператору повного пакету документів згідно із вимогами підпунктів 2.1.3. і 2.1.4. цього Договору та сплачувати рахунки, які пред’являються Туроператором згідно із статтею 3 цього Договору в строки, вказані Туроператором;

2.2.5. До укладення договорів на надання туристичних послуг, інформувати Туристів про:

2.2.5.1. екологічний, епідеміологічний та політичний стан в країні тимчасового перебування, митні, прикордонні, еміграційні, санітарні та інші правила цієї країни;

2.2.5.2. основні вимоги пропонованих до оформлення виїзних/в’їзних документів (паспорт, дозвіл (віза) на в’їзд/виїзд до країни тимчасового перебування), у тому числі інформацію щодо строків їх оформлення;

2.2.5.3. медичні застереження стосовно здійснення туристичної поїздки, у тому числі протипоказання через певні захворювання, особливості фізичного стану (фізичні недоліки) і віку Туристів для участі в поїздці;

2.2.5.4. себе як Турагента, своє місцезнаходження і поштові реквізити, наявність ліцензії на здійснення турагентської (туроператорської) діяльності в себе та Туроператора, сертифікатів відповідності та іншу інформацію відповідно до законодавства про захист прав споживачів;

2.2.5.5. розмір власного фінансового забезпечення на випадок своєї неплатоспроможності чи неспроможності (банкрутства) та кредитну установу, яка надала таке забезпечення, іншу інформацію, інформування про яку туристів передбачено чинним законодавством України про туризм.

2.2.6. До початку надання туристичних послуг Туристам, за вимогою останніх, надати інформацію про:

2.2.6.1. програму туристичного обслуговування, яка входить до складу Турпродукту;

2.2.6.2. характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення, у тому числі їх вид і категорію, терміни стикувань (сполучення) рейсів, а також іншу обов’язкову інформацію, передбачену кодексами і правилами перевезень (якщо перевезення входить до складу Турпродукту);

2.2.6.3. характеристику готелів, інших місць розміщення Туристів, у тому числі їх місце розташування, класифікацію за законодавством країни тимчасового перебування, відомості про підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогам, відомості про правила тимчасового проживання, строки і порядок оплати готельного обслуговування, а також іншу обов’язкову інформацію, передбачену законодавством України (якщо готельне обслуговування входить до складу послуг Турпродукту);

2.2.6.4. звичаї місцевого населення, пам’ятки природи, історії, культури та інші об’єкти туристичного показу, що знаходяться під особливою охороною, стан навколишнього природного середовища, санітарну та епідеміологічну обстановку;

2.2.6.5. правила в’їзду до країни тимчасового перебування та перебування там;

2.2.6.6. види і способи забезпечення харчування під час туристичної поїздки;

2.2.6.7. види та тематику екскурсійного обслуговування, порядок зустрічей і проводів, супроводу Туристів;

2.2.6.8. дату і час початку та закінчення туристичного обслуговування, його тривалість;

2.2.6.9. відомості про мінімальну кількість Туристів у групі, строки інформування Туриста про те, що туристична поїздка не відбудеться через недобір групи;

2.2.6.10. відомості про страхову організацію, що здійснює страхування ризиків, пов’язаних з наданням туристичного обслуговування, розмір страхових відшкодувань, порядок і умови їх виплати;

2.2.6.11. ціну туристичного обслуговування і порядок здійснення оплати;

2.2.6.12. місце перебування організації (організацій), уповноваженої Туроператором на прийняття претензій Туристів, а також про адреси і телефони українських дипломатичних установ у країні тимчасового перебування або місцевих служб, до яких можна звернутися у разі виникнення труднощів під час туристичної поїздки.

2.2.7. Забезпечити отримання Туроператором всіх необхідних оформлених документів по Турпродукту та послугах, які входять до його складу згідно заявки;

2.2.8. В разі внесення часткових змін у заявку щодо замовлення Турпродукту, внести такі зміни протягом одного робочого дня наступного за днем подання Туроператору заявки. Зміна дати початку надання туристичних послуг, строку тривалості маршруту Турпродукту — є відмовою від даного продукту та вважається новою заявкою на замовлення іншого Турпродукту;

2.2.9. У разі надходження змін до поданої заявки пізніше наступного робочого дня за днем подання заявки Туроператору, сплатити останньому неустойку як при відмові від заявки та відшкодувати Туроператору його фактичні витрати;

2.2.10. Щомісячно повідомляти Туроператора про реалізацію Турпродукту третім особам (фізичним особам чи юридичним особам) з наданням необхідних підтверджуючих документів та/або звіту не пізніше ніж до 5 (п’ятого) числа місяця наступного за звітним;

2.2.11. Забезпечити наявність у договорах на туристичне обслуговування, що укладаються Турагентом із Туристами, даних

2.2.11.1. власне найменування та своє місцезнаходження, номер своєї ліцензії на здійснення Турагентом турагентської (туроператорської) діяльності, свою юридичну адресу;

2.2.11.2. прізвище, ім’я (по батькові) Туриста (при груповій поїздці прізвища, імена (по батькові) членів групи);

2.2.11.3. строки надання і види туристичних послуг, їх загальна вартість;

2.2.11.4. назву, адресу та номер телефону об’єкта розміщення, його тип та категорію, режим харчування;

2.2.11.5. розмір свого фінансового забезпечення відповідальності перед туристом;

2.2.11.6. інші дані, обумовлені характером реалізованого Турпродукту, складом групи тощо.

2.2.12. В разі дострокового припинення цього Договору за ініціативою Турагента, відшкодувати Туропературу всі збитки, спричинені останньому таким достроковим припиненням.

2.2.13. Сплачувати Туроператору вартість Турпродукту в строк та на умовах, визначених в статті 3 цього Договору, отримувати від Туроператора винагороду на умовах, визначених в цьому Договорі та Додатку №1 до нього.

2.2.14. Не укладати з третіми особами протягом всього терміну дії цього Договору угоди з предметом, ідентичним чи схожим на предмет цього Договору інакше, як за умов попереднього письмового погодження на таке укладення з боку Туроператору.

Стаття 3.

Порядок розрахунків

3.1. Вартість Турпродукту розраховується Туроператором самостійно згідно калькуляції останнього, або на підставі інших розрахункових документів.

3.2 . Для виконання доручення Туроператора згідно заявки Туриста Турагент в розумний строк надає Туроператору документи (зразки), які передбачені для країн, в які планує в‘їхати Турист відповідно до його заявки на купівлю Турпродукту.

3.3. Оплата Турпродукту проводиться Туристом в гривнах по курсу Національного банку України на дату оплату туру плюс додатковий поправочний коефіцієнт 03.

3.4. Турагент сплачує Туроператору вартість проданого Турпродукту за вирахуванням комісійної (агентської винагороди), у безготівковій чи готівковій формі (через банківську установу) на банківський рахунок Туроператора, на підставі рахунку-фактури, виставленого Туроператором, у строк не пізніше 2 (двох) банківських днів з дати виставлення такого рахунку-фактури, але в будь- якому випадку не пізніше 4 (чотирьох) банківських днів з моменту продажу конкретного Турпродукту.

3.5. В разі несвоєчасної оплати та/або несвоєчасного подання документів Туроператор не гарантує своєчасного оформлення візових документів та направлення Туристів за кордон, а також не несе відповідальності за таку затримку.

3.6. Всі платежі за Турпродукт здійснюються Туристом та Турагентом відповідно до звернення в посольство, обраної Туристами країни за отриманням віз, але не пізніше ніж за один робочий день до такого звернення.

3.7. В разі відмови посольства в наданні візи, Туроператор гарантує повернення всіх платежів за винятком фактично понесених витрат за послуги, надані Туроператором на момент такої відмови.

3.8. Розмір комісійної винагороди, яку отримує Турагент за продаж Турпродукту Туроператора та порядок її оплати, залежить від конкретного Турпродукту та обумовлюється Сторонами окремо в Додатку №1 до цього Договору.

Стаття 4.

 Порядок виконання Договору

4.1. Для виконання цього Договору, Туроператор не забезпечує Турагента засобами, необхідними для його виконання, крім засобів прямо в ньому вказаних.

4.2. Турагент подає Туроператору заявки на бронювання туристичних послуг, які входять до складу Турпродукту, у строк зазначений Туроператором по кожній країні окремо. Кожна заявка Турагента повинна містити прізвища та імена туристів, країну тимчасового перебування, строк перебування, готель (інший засіб розміщення), обраний Туристами (або декілька готелів на вибір), вимоги до харчування, транспортного обслуговування, строки надання екскурсійних послуг та перелік обраних Туристами екскурсій, іншу інформацію, що є необхідною для надання Туристам якісних послуг у відповідності з їх побажаннями.

4.3. Формування заявок Турагентом здійснюється виключно на підставі наданих Туроператором цін на Турпродукт, доведених до Турагента у будь-якій формі.

4.4. Заявка Турагента вважається акцептованою Туроператором, якщо Туроператор письмово підтвердив можливість надання послуг, визначених у заявці Турагента.

4.5. У випадку, якщо Туроператор не може організувати надання замовленого переліку послуг, він в телефонному режимі або засобами факсового чи електронного зв’язку повідомляє про це Турагента, після чого направляє Турагенту узгоджений варіант заявки, яка для цілей цього Договору вважається акцептованою Туроператором та Турагентом.

4.6. Відсутність у Турагента акцепту Туроператора заявки свідчить про те, що заявка не була акцептована Туроператором.

4.7. Турагент укладає договори на надання туристичних послуг виключно на підставі акцептованих Туроператором заявок Турагента. Вся відповідальність за порушення умов цього пункту покладається на Турагента.

4.8. У строки, встановлені Туроператором, Турагент забезпечує передачу Туроператору паспортів та інших документів Туристів, необхідних для оформлення в’їзних віз до країни тимчасового перебування, а також забезпечувати їх явку у посольство країн тимчасового перебування у день і час, призначений Туроператором.

4.9. В разі необхідності та на вимогу Туристів, Турагент оформляє інші необхідні для одержання комплексу туристичних послуг документи, крім документів, обов’язок оформлення яких покладено на Туроператора чи страхові компанії.

4.10. Під час виконання умов цього Договору, Турагент, на вимогу Туроператора, надає Туроператору всі необхідні документи та будь-які відомості, пов’язані з виконанням умов цього Договору, реалізацією Турпродукта Туроператора, а також щомісячний звіт про виконання цього Договору, надалі-Звіт, із обов’язковим зазначенням, яким особам (фізичним чи юридичним) Турагент реалізував Турпродукт та на яких умовах.

4.11. Надання послуг Турагентом Туроператору за цим Договором посвідчується двосторонніми Актами приймання наданих послуг, надалі-Акти, які складаються Турагентом, надаються Туроператору і підписуються Сторонами, в яких визначаються обсяги наданих послуг, узгоджується розмір винагороди за їх надання, тощо.

Стаття 5.

 Відповідальність Сторін

5.1. В разі невиконання чи неналежного виконання умов цього Договору, Сторона, винна у такому невиконанні чи неналежному виконанні, відшкодовує на умовах цього Договору іншій Стороні заподіяні цим збитки.

5.2. За невиконання чи неналежне виконання Туроператором умов цього Договору, останній несе відповідальність лише перед Турагентом, а Турагент, в разі порушення укладених останнім договорів на надання туристичних послуг, спричинене невиконанням чи неналежним виконанням Туроператором умов цього Договору, несе повну відповідальність перед третіми особами, яким Турагент реалізував Турпродукт.

5.3. За невиконання чи неналежне виконання Турагентом умов цього Договору, останній несе повну відповідальність перед Туроператором, а також, в разі порушення укладених ним договорів на надання туристичних послуг, спричинене невиконанням чи неналежним виконанням Турагентом умов цього Договору, несе повну відповідальність перед третіми особами, яким Турагент реалізував Турпродукт.

5.4. Туроператор не несе відповідальності за відмову посольства іноземної держави у отриманні виїзних віз Туристу Турагента за маршрутом Турпродукту, а також за будь-які правомірні чи неправомірні дії державних органів країни тимчасового перебування чи країни транзиту, в тому числі митних органів та прикордонних служб.

5.5. Туроператор не несе відповідальності і не компенсує збитки при виникненні форс-мажорних обставин, зазначених у статті 7 цього Договору.

5.6. Туроператор не несе самостійної відповідальності в разі скасування чи зміни часу відправлення поїздів і здійснення авіарейсів, морських, річкових перевезень, та пов’язані з цим зміни програми туристичної поїздки туристів, яка входить до Турпродукту, а також за збереження багажу Туриста. У цих випадках відповідальність перед Туристами несуть авіаційні, залізничні та морські компанії згідно міжнародних правил.

5.7. Турагент несе відповідальність за правильність всіх даних, що вказані у заявці на Турпродукт. Турагент несе відповідальність за достовірність інформації, яка подається Туристам. Турагент зобов’язаний надавати інформацію згідно рекламних та інформаційних матеріалів Туроператора.

5.8. В разі, якщо надання Турагентом недостовірної інформації нанесло збитки Туроператору, Турагент зобов’язаний відшкодувати збитки у розмірі повної вартості Турпродукту.

5.9. Турагент несе відповідальність у повному обсязі за ті збитки, які він спричинив Туроператору невиконанням чи неналежним виконанням своїх зобов’язань за цим Договором.

5.10. Турагент несе відповідальність за правдивість інформації, яка міститься у рекламі лише у межах цього договору.

5.11. У випадку відмови Турагента від заброньованого (замовленого) Турпродукту або туристичних послуг, передбачених Турпродуктом, Турагент відшкодовує Туроператору його вартість у розмірі фактично понесених витрат за послуги, надані до моменту відмови.

5.12. У випадку порушення Туристами чинних правил проїзду та перевезення багажу, спричинення збитків майну перевізника, штрафи утримуються з особи, винної у такому порушенні, у розмірах, передбачених чинним законодавством відповідних країн.

5.13. У випадку подання Турагентом невірно оформлених або підроблених документів, що спричинило неможливість оформлення виїзних документів, Турагент відшкодовує Туроператору фактично понесені ним у зв’язку з цим збитки.

5.14. Туроператор несе повну відповідальність за інформацію, яка міститься у рекламі свого Турпродукту за умови, що він виступав замовником такої реклами.

5.15. У випадку прострочення Турагентом платежу за пред’явленим Туроператором рахунком, Турагент сплачує Туроператору за кожен день прострочення пеню у розмірі 0,5 % від заборгованої суми, але не більше подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочки.

5.16. При відмові від реалізації Турпродукту за акцептованою Туроператором заявкою, або при незабезпеченні Турагента Турпродуктом з вини Туроператора, що стало причиною ненадання послуг Туристам, передбачених у договорі на туристичне обслуговування, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.4.-5.6. та п. 5.12 цього Договору, Туроператор відшкодовує Турагенту повну вартість такого Турпродукту.

5.17. В разі неповідомлення Турагентом чи несвоєчасного повідомлення Туроператора або надання йому недостовірних відомостей про суб’єкта (Туриста), якому реалізується Турпродукт в порядку, передбаченому п. 2.2.10. цього Договору, Турагент зобов’язаний сплатити Туроператору штраф в розмірі 50% (п’ятдесят відсотків) від сукупної вартості реалізованих Турпродуктів, про реалізацію яких Турагент не повідомив чи несвоєчасно повідомив Туроператора або надав йому недостовірні відомості, а також відшкодувати Туроператору всі збитки, заподіяні таким порушенням Договору, в тому числі компенсувати сплачені останнім податкові зобов’язання та санкції, нараховані податковим органом, через порушення податкового законодавства.

5.18. В усіх непередбачених умовами цього Договору випадках Сторони несуть відповідальність за порушення його умов відповідно до норм чинного законодавства України.

Стаття 6.

 Строк дії Договору

6.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до «  »                       20 року включно. Якщо по закінченню цього терміну жодна з Сторін не заявляє про припинення дії цього Договору, то дія цього Договору автоматично подовжується на наступний рік з можливістю його подовження таким же чином.

6.2. В разі дострокового припинення дії цього Договору, Сторони здійснюють звірку взаємної заборгованості, яка існує між ними на дату такого припинення.

6.3. В частині виконання грошових зобов’язань цей Договір діє до моменту повного виконання Сторонами таких зобов’язань.

6.4. Цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною з обов’язковим направленням другій Стороні письмового попередження про це не пізніше, як за 30 (тридцять) календарних днів до дати такого розірвання. При цьому Сторони зобов’язуються провести повний розрахунок між собою за цим Договором не пізніше дня його розірвання.

Стаття 7.

Форс-мажор

7.1. Жодна відповідальність не може бути наслідком невиконання будь-яких умов цього Договору, якщо це невиконання є наслідком обставин, які знаходяться поза сферою контролю Сторони, що не виконує, як-то: стихійні лиха, надзвичайні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, блокада, громадські безпорядки, втручання з боку влади, ембарго (надалі форс-мажор), але не обмежуючись ними, які не дозволяють економічно беззбитково виконати Сторонами свої зобов’язання і безпосередньо вплинули на можливість виконання цього Договору та не могли бути усунуті розумними і економічно вигідними діями Сторін, на період, що починається з моменту оголошення Стороною, що не виконує своїх зобов’язань, про форс-мажор і закінчується, коли форс-мажор закінчиться або закінчився б, якби Сторона, що не виконує своїх зобов’язань вжила дій, які б вона в дійсності могла б вжити для виходу із форс-мажору.

7.2. Форс-мажор автоматично продовжує строк виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.

7.3. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов’язань за цим Договором, повинна негайно сповістити в письмовій формі іншу Сторону про настання чи припинення таких обставин, але не пізніше трьох днів після настання чи припинення цих обставин.

7.4. Підтвердженням наявності обставин непереборної сили будуть довідки, які видаються відповідними уповноваженими державними органами України.

Стаття 8.

 Вирішення спорів

8.1. Всі розбіжності, які виникають по цьому Договору або у зв’язку з ним вирішуються Сторонами шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, ці розбіжності передаються на вирішення у встановленому законодавством України порядку до відповідного суду.

Стаття 9.

 Інші умови

9.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору є дійсними лише у тому разі, якщо вони здійснені у письмовій формі і належним чином підписані уповноваженими представниками Сторін.

9.2. Жодна із Сторін не має права передавати свої права і обов’язки за цим Договором третім особам без письмової на це згоди іншої Сторони.

9.3. До відносин Сторін, які не врегульовані цим Договором, застосовується законодавство України.

9.4. Недійсність частини цього Договору не тягне за собою недійсності інших його частин, оскільки можна припустити, що цей Договір було б укладено і без включення недійсної його частини.

9.5. Цей Договір складений та підписаний Сторонами при повному розумінні Сторонами предмету та всіх умов цього Договору.

9.6. Цей Договір складений у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

9.7. Відносини не врегульовані цим Договором регулюються Законом України „Про туризм”, а також ст.ст. 1000-1010 Цивільного кодексу України та ст.ст. 295-305 Господарського кодексу України, іншими нормами законодавства України.

9.8. Цей Договір є достатнім документом для вчинення юридично значимих дій „Турагентом” від імені, за дорученням та в інтересах „Туроператора”, вчинення яких передбачене умовами цього Договору, і не потребує додатково видачі доручення (укладення договору доручення) та/або довіреності.

9.9. Протягом всього строку дії цього Договору, а також протягом наступних 5 (п’яти) років після припинення або розірвання цього Договору, Сторони зобов’язуються не розголошувати будь-яку Конфіденційну інформацію, тобто інформацію про обидві Сторони, методи та засоби їх господарської та підприємницької діяльності, контрагентів, співробітників, фінансовий стан, тощо, яка стала відомою або могла стати відомою ним під час виконання умов цього Договору або у зв’язку з ним, прямо або опосередковано будь-яким третім особам. Це, однак, не стосується інформації, що є загальнодоступною (але не в результаті порушення Сторонами умов цього Договору) або розкриття якої є обов’язковим згідно з законодавством України.

9.10. Сторони зобов’язуються повідомляти одна одну про будь-які зміни в юридичних та/або фактичних адресах, банківських реквізитів, статутних документах Сторін та/або про будь-які інші, суттєві для виконання умов цього Договору обставини протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту, коли їм стало відомо про такі зміни.

Стаття 10.

 Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін 

Туроператор:

ТОВ «Холі Ленд Тревел»

Турагент:

Україна, м. Київ, 02094

вул. Попудренка, буд. 52, оф.303 ЄДРПОУ 39460305

Не є платником ПДВ Р/Р 26005010020314

в ПАТ «А-Банк» МФО 307770

Тел./факс: (044)-559-30-80

e-mail: holyland@palomnyk.info www.holy-land.com.ua

 

Підписи Сторін

Від ТуроператораВід Турагента

Директор

Клименко В.В.

 

 

 

Додаток №1 до АГЕНТСЬКОГО ДОГОВОРУ №              

про здійснення посередницької діяльності з реалізації туристичного продукту туроператора.

 

м. Київ «    »                20       р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Холі Ленд Тревел», що в подальшому іменується “Туроператор”, в особі директора Клименка Володимира Володимировича, що діє на підставі Статуту, є платником податку на прибуток на загальних підставах та відповідно до ліцензії № 2145 від 27.12.2016 р. на здійснення туроператорської діяльності, виданої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, з однієї сторони, та

                                            , що у подальшому іменується “Турагент”,  в особі                                                                                     , який діє на підставі                                       та  відповідно  до ліцензії №                         від                                 20 р. на здійснення турагентської (туроператорської) діяльності, виданої                                                                                                   , з іншої сторони, які при спільному згадуванні іменуються Сторонами, а окремо Сторона, уклали цей Додаток №1 про наступне:

  1. Цей Додаток  №1  укладений  відповідно  до  положень  п.п.2.2.13.  Агентського  договору №          про здійснення посередницької діяльності з реалізації туристичного продукту туроператора, надалі-Договір.
  2. Сторони погодили, що розмір винагороди, яка буде сплачуватись Туроператором Турагенту за наслідками виконання останнім умов Договору буде наступним:

2.1.                                      .

2.2.                                      .

  1. Конкретний розмір суми винагороди, яка підлягає сплаті Туроператором Турагенту буде узгоджуватись Сторонами в тексті Актів приймання наданих послуг, надалі-Акт, які будуть готуватись Турагентом в двох екземплярах та передаватись Туроператору не пізніше 20 (двадцятого) числа кожного поточного місяця дії Договору. Туроператор буде зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання кожного конкретного Акту від Турагента узгодити його, шляхом підписання або направити Турагенту мотивовану відмову від такого підписання.
  2. З моменту підписання кожного конкретного Акту Сторони будуть вважати узгодженим розмір винагороди Турагента за наведені в тексті такого Акту та фактично надані послуги.
  3. Сума винагороди, належна до сплати, може сплачуватись Туроператором окремо або у вигляді відповідного зменшення розміру рахунку-фактури при оплаті Турпродуктів Турагентом Туроператору на умовах Договору.
  4. Форма Акту погоджується Сторонами додатково. Зміст Акту не може протирічити змісту Звіту, що готується та передається Турагентом Туроператору на умовах Договору.

Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін 

Туроператор:

ТОВ «Холі Ленд Тревел»

Турагент:

Україна, м. Київ, 02094

вул. Попудренка, буд. 52, оф.303 ЄДРПОУ 39460305

Не є платником ПДВ Р/Р 26005010020314

в ПАТ «А-Банк» МФО 307770

Тел./факс: (044)-559-30-80

e-mail: info@holy-land.com.ua

www.holy-land.com.ua

 

Підписи Сторін

Від ТуроператораВід Турагента

Директор

Клименко В.В.

 

 

 

Курс валют:

EUR

42.00 UAH

USD

41.70 UAH

Оплата на сайті:

Сторінка в Facebook

надішліть запит і наш адміністратор зв'яжеться з Вами найближчим часом

Ми зберігаємо ваші дані в безпеці і не передаємо третім особам